Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Love at First Bite, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.
 

Încrederea dumneavoastră în produsele/serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest, pentru a vă furniza cea mai bună experiență posibilă, ne concentram pe continua îmbunătățire în întreaga noastră activitate.

SC ADIA ART BUSINESS  SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentului document .

SC ADIA ART BUSINESS SRL este o persoană juridică română, cu sediul în București, SECTOR 4, BD.METALURGIEI, NR.132, jud. Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/4925/2018 cod unic de inregistrare nr. RO39162695, tel:0724141060, email: contact@loveatfirstbite.ro, website: www.loveatfirstbite.ro,  reprezentată legal prin Iancu Adriana, având funcția de Administrator.

SCADIA ART BUSINESS  SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-ului nostru şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată. SC ADIA ART BUSINESS  SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știință, de bună voie, din proprie inițiativă, fie la solicitarea SC ADIA ART BUSINESS  SRL de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formular înregistrare cont, formular candidatura online, prin abonarea la newslettere (bineînțeles, doar după ce ați optat să primiti aceste newslettere), comandă telefonică, etc.

Utilizarea acestui website aparținând SC ADIA ART BUSINESS  SRL de către dumneavoastră se supune prezentei Politici de Confidențialitate disponibilă pe website-ul nostru.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor prevederi nu utilizaţi website-ul nostru sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii/produse să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

SC ADIA ART BUSINESS  SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează SC ADIA ART BUSINESS  SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.

Pentru a accesa website-ul SC ADIA ART BUSINESS  SRL, nu este nevoie sa ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

În contextul desfășurării activității curente a SCADIA ART BUSINESS  SRL, inclusiv oferirii de produse /servicii clienților noștri, implicând achiziționarea de produse/servicii SC ADIA ART BUSINESS  SRL oferite pe website, sau abonarea la newsletter-ele SC ADIA ART BUSINESS  SRL, depunerea online a candidaturilor pentru pozițiile deschise în cadrul companiei, precum și în contextul indeplinirii obligațiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, SC ADIA ART BUSINESS  SRL va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal :

numele și prenumele, telefon mobil, e-mail, adrese de livrare, studii, experiența profesională, vechime în muncă, abilități, hobby, sex, adresa IP, cookies, Mailchimp, Google Analytics, Google Adwords, conturile de pe rețelele de socializare etc.
Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de către SC ADIA ART BUSINESS  SRL , exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt:

Clienții persoane fizice ai SCADIA ART BUSINESS  SRL (actuali, foști sau potențiali), reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali, candidații care aplică pentru pozițiile vacante din cadrul companiei;
Reprezentanții/imputerniciții/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii, locatori, etc.- actuali, foști sau potențiali) și ai instituțiilor/autorităților publice.
Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate și corecte.

Pentru a va putea oferi anumite produse/servicii specifice activității SC ADIA ART BUSINESS  SRL, sau pentru a putea candida pentru posturile vacante din cadrul companiei, vă putem solicita datele cu caracter personal necesare oferirii produselor/serviciilor noastre, procesului de recrutare/selecție iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării produselor/serviciilor noastre/inițierii unei relații contractuale de muncă în cazul în care veți fi selectat și acceptat pentru postul la care ați aplicat.

Atunci când achiziționați un produs/serviciu furnizat de SC ADIA ART BUSINESS  SRL, sau atunci când candidați pentru posturile vacante din cadrul companiei, vom colecta date personale în legătură cu furnizarea respectivelor produse/servicii/sau pentru procesul de recrutare/selecție. Totodata, vom colecta date cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și desfășurării activității curente (interes legitim).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes legitim al SC ADIA ART BUSINESS  SRL, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la produsele/serviciile oferite de SC ADIA ART BUSINESS SRL.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Utilizam datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

- Derularea activității comerciale/contractuale a SC ADIA ART BUSINESS  SRL;
- Recrutarea și selecția personalului- pentru cei care aplică pentru posturile vacante;
- Facturarea și încasarea valorii serviciilor SCADIA ART BUSINESS  SRL;
- Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și îmbunătățirea produselor/serviciilor;
- Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții prin orice mijloc de comunicare;
- Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
- Comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public;
- Activități de audit și control/supraveghere;
- Arhivare, scopuri statistice pentru evidențele interne ale companiei;
SC ADIA ART BUSINESS  SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți, cu excepția celor prezentați mai jos, fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal? Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoanele, după cum urmează:

Clienți persoane fizice ai SC ADIA ART BUSINESS  SRL (actuali, foști sau potențiali), reprezentanți/imputerniciți acestora, legali sau convenționali, candidații care aplică pentru pozițiile vacante din cadrul companiei;
Reprezentanții/imputerniciții/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii, locatori, etc.- actuali, foști sau potențiali) și ai instituțiilor/autorităților publice.
Destinatarii (alții decât persoanele vizate) datelor pot fi:

Autorități publice centrale și locale, autoritați judecătorești, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), executori judecătorești,
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, adresa de e-mail, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de SC ADIA ART BUSINESS  SRL, în scop promoțional (marketing), doar cu consimțământul dvs. expres, neechivoc, liber, informat și anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs. stabilite de legislație și specificate în prezentul document.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai SC ADIA ART BUSINESS  SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Dumneavoastră vă puteți exercita opțiunea în privința unei asemenea prelucrări prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situație, în cazul în care veți dori ca datele cu caracter persoanal să înceteze a mai fi prelucrate de SC ADIA ART BUSINESS  SRL în acest scop, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodata, atunci când veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative din partea SC ADIA ART BUSINESS  SRL, vă puteți dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

În relația cu SC ADIA ART BUSINESS  SRL, dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, SC ADIA ART BUSINESS  SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toata perioada de desfășurare a activităților SCADIA ART BUSINESS  SRL , până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional al dvs, veți exercita dreptul de opoziţie/ de ștergere (cu excepția situației în care SC ADIA ART BUSINESS  SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziţie/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către SC ADIA ART BUSINESS  SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne SC ADIA ART BUSINESS  SRL și/sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranța sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantată. În timp ce SC ADIA ART BUSINESS  SRL depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul SC ADIA ART BUSINESS  SRL. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

Securitatea datelor bancare

În cazul plăților efectuate cu cardul, comercializarea produselor se efectuează prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de terți autorizați în relația cu SC ADIA ART BUSINESS  SRL. În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terții autorizați în relația cu SC ADIA ART BUSINESS SRL garantează legalitatea și securitatea datelor personale (număr de card, data expirării, etc) și a sistemelor informatice utilizate.

Condițiile transferurilor de date personale în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condițiile prevăzute de legislația specifică națională și UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat. Totodata, atunci când prelucrarea se realizează pe baza de consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a vă retrage consimțământul în orice moment în forma scrisă, adresata SC ADIA ART BUSINESS  SRL , în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către SC ADIA ART BUSINESS SRL să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive intemeiate și legitime, legate de situația dvs. particulară, cu excepția cazurilor în care SC ADIA ART BUSINESS  SRL demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În caz de opoziție nejustificată, SC ADIA ART BUSINESS  SRL este îndreptățită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunostință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către SC ADIA ART BUSINESS  SRL constituie elemente determinante pentru accesarea produselor/serviciilor oferite de SC ADIA ART BUSINESS  SRL, și/sau derularea activității comerciale/contractuale, precum și pentru participarea dvs. la procesul de recrutare/selecție. În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, va exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv,în special din cauza caracterului repetitiv, SC ADIA ART BUSINESS SRL poate:

fie sa perceapă o taxă rezonabila ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
fie să refuze să dea curs cererii.
De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Cum vă puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastă vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor din cadrul SC ADIA ART BUSINESS  SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: contact@loveatfirstbite.ro sau la următoarea adresa de corespondență:

SC ADIA ART BUSINESS SRL SECTOR 4,BD.METALURGIEI , NR.132, 
 jud. Bucuresti. SC ADIA ART BUSINESS SRL poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziție informații suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării produselor/serviciilor SC ADIA ART BUSINESS  SRL , ori aplicării pentru posturile vacante din cadrul companiei, și/sau prin bifarea unor casete dedicate pe website, dumneavoastră ați fost informat/ă corect, complet, precis, ați luat la cunostință, înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:

– prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile specificate în prezentul document, în baza consimțământului manifestat de dumneavoastră, în mod expres, neechivoc, liber și informat;

– faptul că prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislația în vigoare și în prezentul document va fi efectuată pentru scop de reclamă, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare produse/servicii, promovare evenimente, desfășurare campanii promoționale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsleterre (buletine informative), efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile SC ADIA ART BUSINESS  SRL , în bază consimțământului manifestat de dumneavoastră, în mod expres, neechivoc, liber și informat;

– faptul că SC ADIA ART BUSINESS  SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar scopului menționat în prezentul document, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Abonați-vă la newsletter